Puntensysteem

De wachtlijst is gebaseerd op een puntenscore die we toekennen op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je wenst te wonen. Daarom is het belangrijk dat je iedere wijziging in je situatie onmiddellijk meldt aan het SVK. Het kan je plaats op de wachtlijst veranderen.
We onderscheiden 6 mogelijke ‘groepen’ waarin je punten kan krijgen.

 • Het inkomen (het actueel en besteedbaar inkomen)
 • De woonnood:
  • een effectieve of dreigende dakloosheid
  • het wonen op een camping
  • de verminderde kwaliteit of de overbewoning van de woning waarin je nu woont
  • de huurprijs die je nu betaalt
  • het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst.
 • De kinderlast
 • Mutatievraag (een SVK-huurder die wil verhuizen naar een andere SVK-woning)
 • Anciënniteit
 • De band met de gemeente waar de woning gelegen is

Het inkomen (min. 5p – max. 20p)
Vertrekbasis is hier het leefloon. Voor alleenstaanden of gezinnen met een inkomen gelijk aan het leefloon worden 20 punten toegekend. Het aantal punten daalt volgens volgend schema.

Voor alleenstaanden:

 • tot en met 61 euro boven het toepasselijke leefloon

20 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 1, tot en met 182 euro boven het leefloon

17 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 2, tot en met 363 euro boven het leefloon

14 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 3, tot en met 604 euro boven het leefloon

11 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 4, tot en met 846 euro boven het leefloon

8 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 5

5 punten

Voor gezinnen:

 • tot en met 134 euro boven het toepasselijk leefloon

20 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 1, tot en met 290 euro boven het leefloon

17 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 2, tot en met 508 euro boven het leefloon

14 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 3, tot en met 798 euro boven het leefloon

11 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 4, tot en met 1088 euro boven het leefloon

8 punten

 • hoger dan het bedrag, vermeld in punt 5

5 punten

OPGELET: Er kan rekening gehouden worden met schulden en een maandelijkse alimentatie of onderhoudsgeld voor de kinderen. 

De woonnood (max. 20p)
Voor volgende situaties worden punten toegekend. Daarvoor hebben we wel de nodige bewijsstukken nodig.

A) effectieve of dreigende dakloosheid:

 • geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben

20 punten

 • een instelling of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders (punten kunnen worden toegekend tot maximum 6 maanden na de KH de instelling mag of kan verlaten en zolang hij nog in de gevangenis of instelling verblijft)

17 punten

 • verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning, opvangtehuis of hotel

17 punten

 • verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie

  Hieronder vallen ook kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn omwille van een stukgelopen relatie en vervolgens bij familie of vrienden intrekken.

17 punten

 • gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)

17 punten

 • opzegging huurovereenkomst door eigenaar met een opzegtermijn van minder dan drie maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van minder dan drie maanden

17 punten

 • gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)

14 punten

 • opzegging huurovereenkomst door eigenaar met een resterende opzegtermijn tussen drie en zes maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van drie tot zes maanden

14 punten

B) wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen:

 • wonen in een roerend of onroerend goed dat niet geschikt is voor wonen, waarvoor een stakingsbevel werd uitgevaardigd

20 punten

 • wonen in een roerend of onroerend dat niet geschikt is voor wonen, waarvoor geen stakingsbevel werd uitgevaardigd

17 punten

 • wonen op een camping zonder permanent woonrecht

17 punten

 • wonen in een niet hoofdzakelijk vergunde woning

11 punten

C) verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning:

 • onbewoonbaarverklaring

20 punten

 • overbewoondverklaring

20 punten

 • ongeschiktverklaring met op het technisch verslag, opgesteld door een persoon als vermeld in artikel 3.4, eerste lid, BVCW, minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken ‘Omhulsel’ of ‘Binnenstructuur’

17 punten

 • overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode, of onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap

17 punten

 • ongeschiktverklaring (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

11 punten

 • ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bv. van een gemeente, woonwinkel, LOGO, politie,…) (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

11 punten

D) de betaalbaarheid van de huurprijs:

 • de te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 50% van het actueel besteedbare inkomen

14 punten

 • de te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 35% en minder dan 50% van het actueel besteedbare inkomen

11 punten

E) het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst:

 • zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst

17 punten

Kinderlast (max. 6p)
1 punt per kind, inclusief kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven, met een maximum van 6 punten.

Een mutatievraag van een SVK-huurder (max. 17 p)
Een SVK-huurder die naar een andere SVK-woning wilt verhuizen, en zich dan ook terug op onze wachtlijst plaatst, krijgt 7 extra punten.
Als je als SVK-huurder in een woning woont die te klein is geworden volgens de normen van de rationele bezetting van het SVK, krijg je 17 punten.

Anciënniteit (max. 3 p)
In het SVK-systeem ben je nooit zeker dat je een bepaald moment boven op de lijst staat. Er kan altijd iemand boven je komen met een dringendere situatie.
Om de kandidaat-huurders die al lange tijd op de wachtlijst staan wat te bevoordelen, geven we hen extra punten, namelijk 1 punt per 6 maanden, met een maximum van 3 punten.

De band met de gemeente (max. 6 p)
Personen die een domicilieadres of verblijfsadres hebben in 1 van onze gemeentes. (Roeselare, Lichtervelde, Moorslede, Ardooie en Staden), krijgen voor deze gemeente 6 extra punten.