Inschrijvingsformulier- en documenten

Als je voldoet aan alle voorwaarden, kan je het inschrijvingsformulier invullen en bezorgen samen met de nodige documenten.

Optionele documenten:


Bewijs inkomsten laatste drie maanden:

Je situatie

welke papieren moet je meebrengen

Je hebt gewerkt OF werkt

Gelieve uw loonfiches te bezorgen

Je ontvangt leefloon of hebt leefloon ontvangen

Gelieve een bewijs van OCMW te bezorgen met een overzicht van het leefloon laatste 3 maanden

Je was student

Indien je geen inkomsten had de laatste drie maanden, gelieve hiervoor een verklaring op eer te bezorgen

Je krijgt of kreeg werkloosheidsuitkering

Gelieve een overzicht te bezorgen van de werkloosheidsuitkering

Je ontvang FOD invaliditeit

Gelieve een overzicht te bezorgen van de ontvangen inkomsten (dit kan door officieel attest OF rekeninguitreksels)

Je ontvangt invaliditeit van de mutualiteit

Gelieve een overzicht te bezorgen van de ontvangen inkomsten. Dit door officieel attest van mutualiteit

Je krijgt pensioen

Gelieve een kopie van je pensioenfiche te bezorgen


Bewijs woonnood

Geen huisvesting / opvang

Sociale dienst - verslag

Een instelling, opvangtehuis of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders (punten kunnen worden toegekend tot maximum 6 maanden na de KH de instelling mag of kan verlaten)

Attest instelling

Noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel

Attest/contract van de woning

Verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie
Hieronder vallen ook kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn omwille van een stukgelopen relatie en vervolgens bij familie of vrienden intrekken.


Attest verlies recht op bewoning +
sociaal verslag

Gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)

Vonnis

Opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn < 3 maanden

Opzeg brief

Gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)

Oproepingsbrief tot uithuiszetting of niet betekend vonnis

Opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn > 3 maanden

Opzegbrief

Onbewoonbaarverklaring met bevel woning te verlaten

Bewijs woondienst

Verklaring van overbewoning

Bewijs woondienst

Ongeschiktheidverklaring met  op het technisch verslag, minimaal drie gebreken in categorie III in de hoofdrubrieken Omhulsel en binnenstructuur of drie gebreken in categorie IV en 60 strafpunten (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

Bewijs woondienst

Overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode

Bewijs woondienst of brief Wonen Vlaanderen

Onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap

Plaatsbeschrijving + attest specialist

Ongeschiktheidsverklaring (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

Bewijs woondienst

Ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bijv. van een gemeente, woonwinkel, LOGO, politie,…) (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

Bewijs woondienst

De te betalen huurprijs bedraagt > 50% van het gezinsinkomen

Huurcontract/ rekeninguittreksel

De te betalen huurprijs bedraagt > 35% maar < 50% van het gezinsinkomen

huurcontract/ rekeninguittreksel

Zelfstandig moeten wonen in kader decreet bijzondere jeugdbijstand

Bewijs bijzondere jeugdzorg