FAQ


Wat is het verschil tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor?

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen in op de private huurmarkt en een sociale huisvestingsmaatschappij heeft zijn eigen patrimonium die ze toewijzen aan personen die zijn ingeschreven op hun wachtlijst.
Er is ook een verschil in het gebruik van de wachtlijst. Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem naar kandidaat-huurders. De kandidaat-huurder krijgt punten voor het huidige inkomen en de huisvestingssituatie. Op deze manier, komen de mensen met de hoogste woonnood het eerst aanbod.
†Bij de sociale huisvestingsmaatschappij wordt er gewerkt met een chronologische wachtlijst. Dit houdt in dat iedereen die voor u op de wachtlijst werd ingeschreven eerst aan de beurt kan komen, voordat er een woning aan u wordt toegewezen.
Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt de huurprijs berekend op uw inkomen.
†In het sociaal verhuurkantoor betaalt de huurder dezelfde huurprijs aan het sociaal verhuurkantoor, als het SVK aan de eigenaar betaalt. De huurprijs kan wel verminderen door middel van een huursubsidie die vanuit het SVK wordt aangevraagd. De aanvraag voor de huursubsidie wordt individueel bekeken, want niet iedereen komt in aanmerkingÖ

Ben ik automatische ingeschreven bij de sociale huisvestingsmaatschappij als ik me inschrijf bij het SVK?


Bij een inschrijving bij SHM De Mandel of SVK Regio Roeselare worden uw algemene gegevens en documenten die voor beiden nodig zijn om u in te schrijven, tussen de organisaties uitgewisseld. Voor het SVK moet nog het document 'fiche sociaal verhuurkantoor' ingevuld worden en de nodige bewijzen om de woonnood aan te tonen, worden binnengebracht.

Mag ik een woning weigeren?


Ja dit kan, je kan een woning weigeren op basis van de door u gekozen regio of maximale huurprijs. Dit kan tweemaal.

Hoeveel kost een woning in het sociaal verhuurkantoor?


Vanuit het sociaal verhuurkantoor werken wij niet met vaste bedragen. We proberen woningen/appartementen/studio’s op zo’n goedkoop mogelijke manier in te huren maar wij zijn tevens onderhevig aan de huurprijzen die gevraagd worden op de private huurmarkt.

Bescherming persoonlijke levenssfeer


De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het Sociaal Verhuurkantoor (Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw, Botermarkt 2 Ė 8800 Roeselare) en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, KoloniŽnstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiŽnte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.
Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.
Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC : http://vtc.corve.be/machtigingen.php
Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register)